So sánh sản phẩm
Xi lanh FESTO DSNU series

Xi lanh FESTO DSNU series

  • Mã sản phẩm:
  • DSNU-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
xi lanh FESTO DSNU-12-10-P-A 19189 ,xi lanh FESTO DSNU-16-125-P-A 19204 ,xi lanh FESTO DSNU-16-15-P-A 1908259 ,xi lanh FESTO DSNU-16-10-PPV-A 1908266 ,xi lanh FESTO DSNU-16-25-PPV-A 33973 ,xi lanh FESTO DSNU-20-100-P-A 19212 ,xi lanh FESTO DSNU-20-125-PPV-A 19240 ,xi lanh FESTO DSNU-20-25-PPV-A 33974 ,xi lanh FESTO DSNU-20-50-P-A 19210 ,xi lanh FESTO DSNU-25-100-P-A 19223 ,xi lanh FESTO …
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XI LANH KHÍ FESTO : DSNU series

xi lanh FESTO DSNU-12-10-P-A 19189 ,xi lanh FESTO DSNU-16-125-P-A 19204 ,xi lanh FESTO DSNU-16-15-P-A 1908259 ,xi lanh FESTO DSNU-16-10-PPV-A 1908266 ,xi lanh FESTO DSNU-16-25-PPV-A 33973 ,xi lanh FESTO DSNU-20-100-P-A 19212 ,xi lanh FESTO DSNU-20-125-PPV-A 19240 ,xi lanh FESTO DSNU-20-25-PPV-A 33974 ,xi lanh FESTO DSNU-20-50-P-A 19210 ,xi lanh FESTO DSNU-25-100-P-A 19223 ,xi lanh FESTO DSNU-25-125-PPV-A 19249 ,xi lanh FESTO DSNU-25-25-P-A 19219 ,xi lanh FESTO DSNU-25-25-PPV-A 33975 ,xi lanh FESTO DSNU-25-40-P-A 19220 ,xi lanh FESTO DSNU-25-40-PPV-A 19245 ,xi lanh FESTO DSNU-25-50-PPV-A 19246 ,xi lanh FESTO DSNU-25-80-P-A 19222 ,xi lanh FESTO DSNU-25-10-P-A 19218 ,xi lanh FESTO DSNU-32-25-PPS-A 559295 ,xi lanh FESTO DSNU-12-25-P-A 19190 ,xi lanh FESTO DSNU-63-80-PPV-A 196053

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM XI LANH KHÍ FESTO: DSNU series

19177 ,DSNU-8-10-P-A – 15 1908247 ,DSNU-8-15-P-A 20 1908248 ,DSNU-8-20-P-A 25 19178 ,DSNU-8-25-P-A 30 1908249 ,DSNU-8-30-P-A 40 19179 ,DSNU-8-40-P-A 50 19180 ,DSNU-8-50-P-A 60 1908250 ,DSNU-8-60-P-A 80 19181 ,DSNU-8-80-P-A 100 19182 ,DSNU-8-100-P-A 10 10 19183 ,DSNU-10-10-P-A – 15 1908251 ,DSNU-10-15-P-A 20 1908252 ,DSNU-10-20-P-A 25 19184 ,DSNU-10-25-P-A 30 1908253 ,DSNU-10-30-P-A 40 19185 ,DSNU-10-40-P-A 50 19186 ,DSNU-10-50-P-A 60 1908254 ,DSNU-10-60-P-A 80 19187 ,DSNU-10-80-P-A 100 19188 ,DSNU-10-100-P-A 12 10 19189 ,DSNU-12-10-P-A – 15 1908255 ,DSNU-12-15-P-A 20 1908256 ,DSNU-12-20-P-A 25 19190 ,DSNU-12-25-P-A 30 1908257 ,DSNU-12-30-P-A 40 19191 ,DSNU-12-40-P-A 50 19192 ,DSNU-12-50-P-A 60 1908258 ,DSNU-12-60-P-A 80 19193 ,DSNU-12-80-P-A 100 19194 ,DSNU-12-100-P-A 125 19195 ,DSNU-12-125-P-A 160 19196 ,DSNU-12-160-P-A 200 19197 ,DSNU-12-200-P-A 16 10 19198 ,DSNU-16-10-P-A 1908266 ,DSNU-16-10-PPV-A 15 1908259 ,DSNU-16-15-P-A 1908267 ,DSNU-16-15-PPV-A 20 1908260 ,DSNU-16-20-P-A 1908268 ,XI LANH FESTO DSNU-16-20-PPV-A 25 19199 ,DSNU-16-25-P-A 33973 ,DSNU-16-25-PPV-A 30 1908261 ,DSNU-16-30-P-A 1908269 ,DSNU-16-30-PPV-A 35 1908262 ,DSNU-16-35-P-A 1908270 ,DSNU-16-35-PPV-A 40 19200 ,DSNU-16-40-P-A 19229 ,DSNU-16-40-PPV-A 50 19201 ,DSNU-16-50-P-A 19230 ,DSNU-16-50-PPV-A 60 1908263 ,DSNU-16-60-P-A 1908271 ,DSNU-16-60-PPV-A 70 1908264 ,DSNU-16-70-P-A 1908272 ,DSNU-16-70-PPV-A 80 19202 ,xi lanh khí nén festo DSNU-16-80-P-A 19231 ,DSNU-16-80-PPV-A 100 19203 ,DSNU-16-100-P-A 19232 ,DSNU-16-100-PPV-A 125 19204 ,DSNU-16-125-P-A 19233 ,DSNU-16-125-PPV-A 150 1908265 ,DSNU-16-150-P-A 1908273 ,DSNU-16-150-PPV-A 160 19205 ,DSNU-16-160-P-A 19234 ,DSNU-16-160-PPV-A 200 19206 ,DSNU-16-200-P-A 19235 ,DSNU-16-200-PPV-A
19207 ,DSNU-20-10-P-A 1908289 ,DSNU-20-10-PPV-A 15 1908282 ,DSNU-20-15-P-A 1908290 ,DSNU-20-15-PPV-A 20 1908283 ,DSNU-20-20-P-A 1908291 ,DSNU-20-20-PPV-A 25 19208 ,DSNU-20-25-P-A 33974 ,DSNU-20-25-PPV-A 30 1908284 ,DSNU-20-30-P-A 1908292 ,DSNU-20-30-PPV-A 35 1908285 ,DSNU-20-35-P-A 1908293 ,DSNU-20-35-PPV-A 40 19209 ,DSNU-20-40-P-A 19236 ,DSNU-20-40-PPV-A 50 19210 ,DSNU-20-50-P-A 19237 ,DSNU-20-50-PPV-A 60 1908286 ,DSNU-20-60-P-A 1908294 ,DSNU-20-60-PPV-A 70 1908287 ,DSNU-20-70-P-A 1908295 ,DSNU-20-70-PPV-A 80 19211 ,DSNU-20-80-P-A 19238 ,DSNU-20-80-PPV-A 100 19212 ,DSNU-20-100-P-A 19239 ,DSNU-20-100-PPV-A 125 19213 ,DSNU-20-125-P-A 19240 ,DSNU-20-125-PPV-A 150 1908288 ,DSNU-20-150-P-A 1908296 ,DSNU-20-150-PPV-A 160 19214 ,DSNU-20-160-P-A 19241 ,DSNU-20-160-PPV-A 200 19215 ,DSNU-20-200-P-A 19242 ,DSNU-20-200-PPV-A 250 19216 ,DSNU-20-250-P-A 19243 ,DSNU-20-250-PPV-A 300 19217 ,DSNU-20-300-P-A 19244 ,DSNU-20-300-PPV-A 320 34718 ,DSNU-20-320-P-A 34720 ,DSNU-20-320-PPV-A 25 10 19218 ,DSNU-25-10-P-A 1908312 ,DSNU-25-10-PPV-A 15 1908305 ,DSNU-25-15-P-A 1908313 ,DSNU-25-15-PPV-A 20 1908306 ,DSNU-25-20-P-A 1908314 ,DSNU-25-20-PPV-A 25 19219 ,xi lanh festo DSNU-25-25-P-A 33975 ,DSNU-25-25-PPV-A 30 1908307 ,DSNU-25-30-P-A 1908315 ,DSNU-25-30-PPV-A 35 1908308 ,DSNU-25-35-P-A 1908316 ,DSNU-25-35-PPV-A 40 19220 ,DSNU-25-40-P-A 19245 ,DSNU-25-40-PPV-A 50 19221 ,DSNU-25-50-P-A 19246 ,DSNU-25-50-PPV-A 60 1908309 ,DSNU-25-60-P-A 1908317 ,xi lanh festo DSNU-25-60-PPV-A 70 1908310 ,DSNU-25-70-P-A 1908318 ,DSNU-25-70-PPV-A 80 19222 ,xi lanh khí nén festo DSNU-25-80-P-A 19247 ,DSNU-25-80-PPV-A 100 19223 ,DSNU-25-100-P-A 19248 ,DSNU-25-100-PPV-A 125 19224 ,xi lanh khí nén festo DSNU-25-125-P-A 19249 ,DSNU-25-125-PPV-A 150 1908311 ,DSNU-25-150-P-A 1908319 ,DSNU-25-150-PPV-A 160 19225 ,xi lanh khí nén festo  DSNU-25-160-P-A 19250 ,DSNU-25-160-PPV-A 200 19226 ,DSNU-25-200-P-A 19251 ,DSNU-25-200-PPV-A 250 19227 ,DSNU-25-250-P-A 19252 ,DSNU-25-250-PPV-A 300 19228 ,DSNU-25-300-P-A 19253 ,DSNU-25-300-PPV-A 320 34719 ,DSNU-25-320-P-A 34721 ,DSNU-25-320-PPV-A 400 35191 ,DSNU-25-400-P-A 35193 ,DSNU-25-400-PPV-A 500 35192 ,DSNU-25-500-P-A 35194 ,DSNU-25-500-PPV-A
559234 ,DSNU-16-40-PPS 50 559235 ,DSNU-16-50-PPS 80 559236 ,DSNU-16-80-PPS 100 559237 ,DSNU-16-100-PPS 125 559238 ,DSNU-16-125-PPS 160 559239 ,DSNU-16-160-PPS 200 559240 ,DSNU-16-200-PPS 20 40 559241 ,DSNU-20-40-PPS 50 559242 ,DSNU-20-50-PPS 80 559243 ,DSNU-20-80-PPS 100 559244 ,DSNU-20-100-PPS 125 559245 ,DSNU-20-125-PPS 160 559246 ,DSNU-20-160-PPS 200 559247 ,DSNU-20-200-PPS 250 559248 ,DSNU-20-250-PPS 300 559249 ,DSNU-20-300-PPS 320 559250 ,DSNU-20-320-PPS 25 40 559251 ,DSNU-25-40-PPS 50 559252 ,DSNU-25-50-PPS 80 559253 ,DSNU-25-80-PPS 100 559254 ,DSNU-25-100-PPS 125 559255 ,DSNU-25-125-PPS 160 559256 ,DSNU-25-160-PPS 200 559257 ,DSNU-25-200-PPS 250 559258 ,DSNU-25-250-PPS 300 559259 ,DSNU-25-300-PPS 320 559260 ,DSNU-25-320-PPS 400 559261 ,DSNU-25-400-PPS 500 559262 ,DSNU-25-500-PPS
1908274 ,DSNU-16-10-PPS-A 15 1908275 ,DSNU-16-15-PPS-A 20 1908276 ,DSNU-16-20-PPS-A 25 559263 ,DSNU-16-25-PPS-A 30 1908277 ,DSNU-16-30-PPS-A 35 1908278 ,DSNU-16-35-PPS-A 40 559264 ,DSNU-16-40-PPS-A 50 559265 ,DSNU-16-50-PPS-A 60 1908279 ,DSNU-16-60-PPS-A 70 1908280 ,xi lanh festo DSNU-16-70-PPS-A 80 559266 ,DSNU-16-80-PPS-A 100 559267 ,xi lanh festo DSNU-16-100-PPS-A 125 559268 ,DSNU-16-125-PPS-A 150 1908281 ,DSNU-16-150-PPS-A 160 559269 ,DSNU-16-160-PPS-A 200 559270 ,DSNU-16-200-PPS-A 20 10 1908297 ,DSNU-20-10-PPS-A 15 1908298 ,xi lanh festo DSNU-20-15-PPS-A 20 1908299 ,DSNU-20-20-PPS-A 25 559271 ,DSNU-20-25-PPS-A 30 1908300 ,DSNU-20-30-PPS-A 35 1908301 ,DSNU-20-35-PPS-A 40 559272 ,DSNU-20-40-PPS-A 50 559273 ,DSNU-20-50-PPS-A 60 1908302 ,xi lanh festo DSNU-20-60-PPS-A 70 1908303 ,DSNU-20-70-PPS-A 80 559274 ,DSNU-20-80-PPS-A 100 559275 ,DSNU-20-100-PPS-A 125 559276 ,DSNU-20-125-PPS-A 150 1908304 ,DSNU-20-150-PPS-A 160 559277 ,DSNU-20-160-PPS-A 200 559278 ,DSNU-20-200-PPS-A 250 559279 ,DSNU-20-250-PPS-A 300 559280 ,DSNU-20-300-PPS-A 320 559281 ,DSNU-20-320-PPS-A
1908320 ,DSNU-25-10-PPS-A 15 1908321 ,DSNU-25-15-PPS-A 20 1908322 ,DSNU-25-20-PPS-A 25 559282 ,DSNU-25-25-PPS-A 30 1908323 ,DSNU-25-30-PPS-A 35 1908324 ,DSNU-25-35-PPS-A 40 559283 ,DSNU-25-40-PPS-A 50 559284 ,DSNU-25-50-PPS-A 60 1908325 ,DSNU-25-60-PPS-A 70 1908326 ,DSNU-25-70-PPS-A 80 559285 ,DSNU-25-80-PPS-A 100 559286 ,DSNU-25-100-PPS-A 125 559287 ,DSNU-25-125-PPS-A 150 1908327 ,DSNU-25-150-PPS-A 160 559288 ,DSNU-25-160-PPS-A 200 559289 ,DSNU-25-200-PPS-A 250 559290 ,DSNU-25-250-PPS-A 300 559291 ,DSNU-25-300-PPS-A 320 559292 ,DSNU-25-320-PPS-A 400 559293 ,DSNU-25-400-PPS-A 500 559294 ,DSNU-25-500-PPS-A
xi lanh FESTO DSNU-12-10-P-A 19189 ,xi lanh FESTO DSNU-16-125-P-A 19204 ,xi lanh FESTO DSNU-16-15-P-A 1908259 ,xi lanh FESTO DSNU-16-10-PPV-A 1908266 ,xi lanh FESTO DSNU-16-25-PPV-A 33973 ,xi lanh FESTO DSNU-20-100-P-A 19212 ,xi lanh FESTO DSNU-20-125-PPV-A 19240 ,xi lanh FESTO DSNU-20-25-PPV-A 33974 ,xi lanh FESTO DSNU-20-50-P-A 19210 ,xi lanh FESTO DSNU-25-100-P-A 19223 ,xi lanh FESTO DSNU-25-125-PPV-A 19249 ,xi lanh FESTO DSNU-25-25-P-A 19219 ,xi lanh FESTO DSNU-25-25-PPV-A 33975 ,xi lanh FESTO DSNU-25-40-P-A 19220 ,xi lanh FESTO DSNU-25-40-PPV-A 19245 ,xi lanh FESTO DSNU-25-50-PPV-A 19246 ,xi lanh FESTO DSNU-25-80-P-A 19222 ,xi lanh FESTO DSNU-25-10-P-A 19218 ,xi lanh FESTO DSNU-32-25-PPS-A 559295 ,xi lanh FESTO DSNU-12-25-P-A 19190 ,xi lanh FESTO DSNU-63-80-PPV-A 196053

DSNU-12-10-P-A 19189 DSNU-16-125-P-A 19204 DSNU-16-15-P-A 1908259 DSNU-16-10-PPV-A 1908266 DSNU-16-25-PPV-A 33973 DSNU-20-100-P-A 19212 DSNU-20-125-PPV-A 19240 DSNU-20-25-PPV-A 33974 DSNU-20-50-P-A 19210 DSNU-25-100-P-A 19223 DSNU-25-125-PPV-A 19249 DSNU-25-25-P-A 19219 DSNU-25-25-PPV-A 33975 DSNU-25-40-P-A 19220 DSNU-25-40-PPV-A 19245 DSNU-25-50-PPV-A 19246 DSNU-25-80-P-A 19222 DSNU-25-10-P-A 19218 DSNU-32-25-PPS-A 559295 DSNU-12-25-P-A 19190 DSNU-63-80-PPV-A 196053
Liên hệ