So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Xi lanh FESTO DSBC series

Xi lanh FESTO DSBC series

  • Mã sản phẩm:
  • DSBC-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
xi lanh FESTO DSBC-32-125-PPVA-N3 1376427 ,xi lanh FESTO DSBC-63-480-PPVA-N3 1463475 ,xi lanh FESTO DSBC-63-250-PPV-A-N3 1036 ,xi lanh FESTO DSBC-63-500-PPV-A-N3 1383589 ,xi lanh FESTO DSBC-63-200-PPV-A-N3 1383585? ,xi lanh FESTO DSBC-63-600-PPV-A-N3? 1463483 ,xi lanh FESTO DSBC-63-100-PPSA-N3 1383636 ,xi lanh FESTO DSBC-63-400-PPVA-N3 1383588 ,xi lanh FESTO DSBC-63-650-PPVA-N3 1463483 ,xi lanh …
Thêm vào giỏ hàng

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XI LANH KHÍ FESTO : DSBC series

xi lanh FESTO DSBC-32-125-PPVA-N3 1376427 ,xi lanh FESTO DSBC-63-480-PPVA-N3 1463475 ,xi lanh FESTO DSBC-63-250-PPV-A-N3 1036 ,xi lanh FESTO DSBC-63-500-PPV-A-N3 1383589 ,xi lanh FESTO DSBC-63-200-PPV-A-N3 1383585? ,xi lanh FESTO DSBC-63-600-PPV-A-N3? 1463483 ,xi lanh FESTO DSBC-63-100-PPSA-N3 1383636 ,xi lanh FESTO DSBC-63-400-PPVA-N3 1383588 ,xi lanh FESTO DSBC-63-650-PPVA-N3 1463483 ,xi lanh FESTO DSBC-63-320-PPV-A-N3? 1383587 ,xi lanh FESTO DSBC-63-100-PPVA-N3 1383582 ,xi lanh FESTO DSBC-100-125-PPV-A-N3 1384809 ,xi lanh FESTO DSBC-100-350-PPV-A-N3 1463598 ,xi lanh FESTO DSBC-100-400-PPVA-N3 1384814 ,xi lanh FESTO DSBC-100-250-PPV-A-N3 1384812 ,xi lanh FESTO DSBC-100-220-PPV-A-N3 1463598 ,xi lanh FESTO DSBC-100-250-PPVA-N3 1384812 ,xi lanh FESTO DSBC-125-200-PPVA-N3 1805963 ,xi lanh FESTO DSBC-125-80-PPVA-N3 1804959

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM XI LANH KHÍ FESTO: DSBC series


32 20 q2123069 ,DSBC-32-20-PPVA-N3 q2123085 ,DSBC-32-20-PPSA-N3 25 q1376422 ,DSBC-32-25-PPVA-N3 q1376467 ,DSBC-32-25-PPSA-N3 30 q2123070 ,DSBC-32-30-PPVA-N3 q2123086 ,DSBC-32-30-PPSA-N3 40 q1376423 ,DSBC-32-40-PPVA-N3 q1376468 ,DSBC-32-40-PPSA-N3 50 q1376424 ,DSBC-32-50-PPVA-N3 q1376469 ,DSBC-32-50-PPSA-N3 60 q2123071 ,DSBC-32-60-PPVA-N3 q2123087 ,DSBC-32-60-PPSA-N3 70 q2123072 ,DSBC-32-70-PPVA-N3 q2123088 ,DSBC-32-70-PPSA-N3 80 q1376425 ,DSBC-32-80-PPVA-N3 q1376470 ,DSBC-32-80-PPSA-N3 100 q1376426 ,DSBC-32-100-PPVA-N3 q1376471 ,DSBC-32-100-PPSA-N3 125 q1376427 ,DSBC-32-125-PPVA-N3 q1376472 ,DSBC-32-125-PPSA-N3 150 q2123073 ,DSBC-32-150-PPVA-N3 q2123089 ,DSBC-32-150-PPSA-N3 160 q1376428 ,DSBC-32-160-PPVA-N3 q1376473 ,DSBC-32-160-PPSA-N3 200 q1376429 ,DSBC-32-200-PPVA-N3 q1376474 ,DSBC-32-200-PPSA-N3 250 q1376430 ,DSBC-32-250-PPVA-N3 q1376475 ,DSBC-32-250-PPSA-N3 300 q2123074 ,DSBC-32-300-PPVA-N3 q2123090 ,DSBC-32-300-PPSA-N3 320 q1376431 ,DSBC-32-320-PPVA-N3 q1376476 ,DSBC-32-320-PPSA-N3 400 q1376432 ,DSBC-32-400-PPVA-N3 q1376477 ,DSBC-32-400-PPSA-N3 500 q1376433 ,DSBC-32-500-PPVA-N3 q1376478 ,DSBC-32-500-PPSA-N3 40 20 q2123166 ,DSBC-40-20-PPVA-N3 q2123780 ,DSBC-40-20-PPSA-N3 25 q1376656 ,DSBC-40-25-PPVA-N3 q1376903 ,DSBC-40-25-PPSA-N3 30 q2123167 ,DSBC-40-30-PPVA-N3 q2123781 ,DSBC-40-30-PPSA-N3 40 q1376657 ,DSBC-40-40-PPVA-N3 q1376904 ,DSBC-40-40-PPSA-N3 50 q1376658 ,DSBC-40-50-PPVA-N3 q1376905 ,DSBC-40-50-PPSA-N3 60 q2123224 ,DSBC-40-60-PPVA-N3 q2123782 ,DSBC-40-60-PPSA-N3 70 q2123225 ,DSBC-40-70-PPVA-N3 q2123783 ,DSBC-40-70-PPSA-N3 80 q1376659 xi lanh khí festo ,DSBC-40-80-PPVA-N3 q1376906 ,DSBC-40-80-PPSA-N3 100 q1376660 ,DSBC-40-100-PPVA-N3 q1376907 ,DSBC-40-100-PPSA-N3 125 q1376661 ,DSBC-40-125-PPVA-N3 q1376908 ,DSBC-40-125-PPSA-N3 150 q2123226 ,xi lanh festo DSBC-40-150-PPVA-N3 q2123784 ,DSBC-40-150-PPSA-N3 160 q1376662 ,DSBC-40-160-PPVA-N3 q1376909 ,DSBC-40-160-PPSA-N3 200 q1376663 ,DSBC-40-200-PPVA-N3 q1376910 ,DSBC-40-200-PPSA-N3 250 q1376664 ,DSBC-40-250-PPVA-N3 q1376911 ,DSBC-40-250-PPSA-N3 300 q2123227 ,DSBC-40-300-PPVA-N3 q2123785 ,DSBC-40-300-PPSA-N3 320 q1376665 ,DSBC-40-320-PPVA-N3 q1376912 ,DSBC-40-320-PPSA-N3 400 q1376666 ,DSBC-40-400-PPVA-N3 q1376913 ,DSBC-40-400-PPSA-N3 500 q1376667 ,DSBC-40-500-PPVA-N3 q1376914 ,DSBC-40-500-PPSA-N3
20 q2098969 ,DSBC-50-20-PPVA-N3 q2102628 ,DSBC-50-20-PPSA-N3 25 q1366948 ,DSBC-50-25-PPVA-N3 q1376301 ,DSBC-50-25-PPSA-N3 30 q2098970 ,DSBC-50-30-PPVA-N3 q2102629 ,DSBC-50-30-PPSA-N3 40 q1366949 ,DSBC-50-40-PPVA-N3 q1376304 ,DSBC-50-40-PPSA-N3 50 q1366950 ,DSBC-50-50-PPVA-N3 q1376305 ,DSBC-50-50-PPSA-N3 60 q2098972 ,DSBC-50-60-PPVA-N3 q2102630 ,DSBC-50-60-PPSA-N3 70 q2098973 ,DSBC-50-70-PPVA-N3 q2102631 ,DSBC-50-70-PPSA-N3 80 q1366951 ,DSBC-50-80-PPVA-N3 q1376306 ,xi lanh khí nén festo DSBC-50-80-PPSA-N3 100 q1366952 ,DSBC-50-100-PPVA-N3 q1376307 ,DSBC-50-100-PPSA-N3 125 q1366953 ,DSBC-50-125-PPVA-N3 q1376308 ,DSBC-50-125-PPSA-N3 150 q2098974 ,DSBC-50-150-PPVA-N3 q2102632 ,DSBC-50-150-PPSA-N3 160 q1366954 ,DSBC-50-160-PPVA-N3 q1376309 ,DSBC-50-160-PPSA-N3 200 q1366955 ,DSBC-50-200-PPVA-N3 q1376310 ,DSBC-50-200-PPSA-N3 250 q1366956 ,DSBC-50-250-PPVA-N3 q1376311 ,DSBC-50-250-PPSA-N3 300 q2098975 ,DSBC-50-300-PPVA-N3 q2102633 ,DSBC-50-300-PPSA-N3 320 q1366957 ,DSBC-50-320-PPVA-N3 q1376312 ,DSBC-50-320-PPSA-N3 400 q1366958 ,DSBC-50-400-PPVA-N3 q1376313 ,DSBC-50-400-PPSA-N3 500 q1366959 ,DSBC-50-500-PPVA-N3 q1376314 ,DSBC-50-500-PPSA-N3 63 20 q2125490 ,xi lanh festo DSBC-63-20-PPVA-N3 q2126684 ,DSBC-63-20-PPSA-N3 25 q1383578 ,DSBC-63-25-PPVA-N3 q1383632 ,DSBC-63-25-PPSA-N3 30 q2125491 ,DSBC-63-30-PPVA-N3 q2126685 ,DSBC-63-30-PPSA-N3 40 q1383579 ,DSBC-63-40-PPVA-N3 q1383633 ,DSBC-63-40-PPSA-N3 50 q1383580 ,DSBC-63-50-PPVA-N3 q1383634 ,DSBC-63-50-PPSA-N3 60 q2125492 ,DSBC-63-60-PPVA-N3 q2126686 ,DSBC-63-60-PPSA-N3 70 q2125493 ,DSBC-63-70-PPVA-N3 q2126687 ,DSBC-63-70-PPSA-N3 80 q1383581 ,DSBC-63-80-PPVA-N3 q1383635 ,DSBC-63-80-PPSA-N3 100 q1383582 ,DSBC-63-100-PPVA-N3 q1383636 ,DSBC-63-100-PPSA-N3 125 q1383583 ,DSBC-63-125-PPVA-N3 q1383637 ,DSBC-63-125-PPSA-N3 150 q2125494 ,DSBC-63-150-PPVA-N3 q2126688 ,DSBC-63-150-PPSA-N3 160 q1383584 ,DSBC-63-160-PPVA-N3 q1383638 ,DSBC-63-160-PPSA-N3 200 q1383585 ,DSBC-63-200-PPVA-N3 q1383639 ,DSBC-63-200-PPSA-N3 250 q1383586 ,DSBC-63-250-PPVA-N3 q1383640 ,DSBC-63-250-PPSA-N3 300 q2125495 ,DSBC-63-300-PPVA-N3 q2126689 ,DSBC-63-300-PPSA-N3 320 q1383587 ,DSBC-63-320-PPVA-N3 q1383641 ,DSBC-63-320-PPSA-N3 400 q1383588 ,DSBC-63-400-PPVA-N3 q1383642 ,DSBC-63-400-PPSA-N3 500 q1383589 ,DSBC-63-500-PPVA-N3 q1383643 ,DSBC-63-500-PPSA-N3
20 q2126594 ,DSBC-80-20-PPVA-N3 q2126636 ,DSBC-80-20-PPSA-N3 25 q1383333 ,DSBC-80-25-PPVA-N3 q1383366 ,DSBC-80-25-PPSA-N3 30 q2126595 ,DSBC-80-30-PPVA-N3 q2126637 ,DSBC-80-30-PPSA-N3 40 q1383334 ,DSBC-80-40-PPVA-N3 q1383367 ,DSBC-80-40-PPSA-N3 50 q1383335 ,DSBC-80-50-PPVA-N3 q1383368 ,DSBC-80-50-PPSA-N3 60 q2126597 ,DSBC-80-60-PPVA-N3 q2126638 ,DSBC-80-60-PPSA-N3 70 q2126598 ,DSBC-80-70-PPVA-N3 q2126639 ,DSBC-80-70-PPSA-N3 80 q1383336 ,DSBC-80-80-PPVA-N3 q1383369 ,DSBC-80-80-PPSA-N3 100 q1383337 ,DSBC-80-100-PPVA-N3 q1383370 ,DSBC-80-100-PPSA-N3 125 q1383338 ,DSBC-80-125-PPVA-N3 q1383371 ,DSBC-80-125-PPSA-N3 150 q2126599 ,DSBC-80-150-PPVA-N3 q2126640 ,DSBC-80-150-PPSA-N3 160 q1383339 ,DSBC-80-160-PPVA-N3 q1383372 ,DSBC-80-160-PPSA-N3 200 q1383340 ,DSBC-80-200-PPVA-N3 q1383373 ,DSBC-80-200-PPSA-N3 250 q1383341 ,DSBC-80-250-PPVA-N3 q1383374 ,DSBC-80-250-PPSA-N3 300 q2126600 ,DSBC-80-300-PPVA-N3 q2126641 ,DSBC-80-300-PPSA-N3 320 q1383342 ,DSBC-80-320-PPVA-N3 q1383375 ,DSBC-80-320-PPSA-N3 400 q1383343 ,DSBC-80-400-PPVA-N3 q1383376 ,DSBC-80-400-PPSA-N3 500 q1383344 ,DSBC-80-500-PPVA-N3 q1383377 ,DSBC-80-500-PPSA-N3
 
xi lanh FESTO DSBC-32-125-PPVA-N3 1376427 ,xi lanh FESTO DSBC-63-480-PPVA-N3 1463475 ,xi lanh FESTO DSBC-63-250-PPV-A-N3 1036 ,xi lanh FESTO DSBC-63-500-PPV-A-N3 1383589 ,xi lanh FESTO DSBC-63-200-PPV-A-N3 1383585? ,xi lanh FESTO DSBC-63-600-PPV-A-N3? 1463483 ,xi lanh FESTO DSBC-63-100-PPSA-N3 1383636 ,xi lanh FESTO DSBC-63-400-PPVA-N3 1383588 ,xi lanh FESTO DSBC-63-650-PPVA-N3 1463483 ,xi lanh FESTO DSBC-63-320-PPV-A-N3? 1383587 ,xi lanh FESTO DSBC-63-100-PPVA-N3 1383582 ,xi lanh FESTO DSBC-100-125-PPV-A-N3 1384809 ,xi lanh FESTO DSBC-100-350-PPV-A-N3 1463598 ,xi lanh FESTO DSBC-100-400-PPVA-N3 1384814 ,xi lanh FESTO DSBC-100-250-PPV-A-N3 1384812 ,xi lanh FESTO DSBC-100-220-PPV-A-N3 1463598 ,xi lanh FESTO DSBC-100-250-PPVA-N3 1384812 ,xi lanh FESTO DSBC-125-200-PPVA-N3 1805963 ,xi lanh FESTO DSBC-125-80-PPVA-N3 1804959