So sánh sản phẩm
Rơ le (DANFOSS) 117U6015

Rơ le (DANFOSS) 117U6015

  • Mã sản phẩm:
  • DANFOSS-117U6015

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nhà cung cấp:
R404A/R507 • R134a • R290 Danfoss Compressors Commercial freezers 220-240 V • 50 Hz & 60 Hz • LBP,101G0220,102G4324,TLS4FT ,102G4424,TLS5FT, 102G4524,NL6FT, 105G6628,NL7FT, 105G6728 ,105G6738,NL9FT ,105G6828, 105G6838,NL10FT ,105G6829 ,105G6839,SC12FT, 104G8205, 104G8215,SC15FT, 104G8505,SC18FTX ,104G8805,SC21FTX ,104G8105,PL35G ,101G0250,TL2.5G ,102G4251 ,TL3G ,102G4350,TL4G, …
Thêm vào giỏ hàng

Commercial freezers
220-240 V • 50 Hz & 60 Hz • LBP,101G0220,102G4324,TLS4FT ,102G4424,TLS5FT, 102G4524,NL6FT, 105G6628,NL7FT, 105G6728 ,105G6738,NL9FT ,105G6828, 105G6838,NL10FT ,105G6829 ,105G6839,SC12FT, 104G8205, 104G8215,SC15FT, 104G8505,SC18FTX ,104G8805,SC21FTX ,104G8105,PL35G ,101G0250,TL2.5G ,102G4251 ,TL3G ,102G4350,TL4G, 102G4452,TL5G ,102G4550,FR6G ,103G6660,FR7.5G ,103G6680 103G6690,FR8.5G, 103G6780, 103G6790,FR10G, 103G6880 ,103G6890,SC12FT, 104G8205 ,104G8215,SC15FT, 104G8505,SC18FTX ,104G8805,SC21FTX, 104G8106,TL4CL ,102U2071,FR6CL ,103U2670,FR7.5CL ,103U2790,FR8.5CL ,103U2890,NL7CLX, 105F3710,SC10CLX, 104L2533,SC12CL ,104L2623,SC12CLX.2, 104L2697,SC15CL ,104L2853,SC15CLX.2 ,104L2896,SC18CL ,104L2123,SC18CLX.2, 104L2197,SC21CL ,104L2322,GS26CLX ,107B0500,GS34CLX ,107B0501,SC10CLX ,104L2533,SC12CLX ,104L2695,SC12CLX.2, 104L2697,SC15CLX ,104L2854,SC15CLX.2 ,104L2897,SC18CLX.2, 104L2195,GS21CLX ,107B0506,TL3CN , 102H4380,TL4CN  ,102H4490,TL5CN ,102H4590,NL7CN ,105H6756,NL9CN, 105H6856,SC10CNX ,104H8065,SC12CNX ,104H8265,SC12CNX.2 ,104H8266,SC15CNX ,104H8565,SC15CNX.2 ,104H8566,SC18CNX ,104H8865,SC18CNX.2, 104H8866,SC21CNX.2 ,104H8166
Liên hệ