So sánh sản phẩm
Xi lanh khí FESTO ADVU series

Xi lanh khí FESTO ADVU series

  • Mã sản phẩm:
  • ADVU-series

Liên hệ

  • Đơn vị tính:
  • Cái
  • Tình trạng:
  • Nổi bật
  • Nhà cung cấp:
xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-40-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-100-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-45-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-10-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-50-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-40-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-15-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-30-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-20-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-25-A-P-A,xi lanh khí …

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM XI LANH FESTO : ADVU SERIES

xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-40-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-100-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-45-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-10-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-50-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-40-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-15-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-30-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-20-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-25-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-10-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-10-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-30-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-140-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-170-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-40-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-25-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-80-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-100-50-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-100-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-80-25-A-P-A,
xi lanh khí nén FESTO ADVU-80-60-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-63-40-A-P-A,
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XI LANH FESTO : ADVU SERIES


12 5 156500 ,ADVU-12-5-P-A 156586 ,ADVU-12-5-A-P-A 10 156501 ,ADVU-12-10-P-A 156587 ,ADVU-12-10-A-P-A 15 156502 ,ADVU-12-15-P-A 156588 ,ADVU-12-15-A-P-A 20 156503 ,xi lanh festo ADVU-12-20-P-A 156589 ,ADVU-12-20-A-P-A 25 156504 ,ADVU-12-25-P-A 156590 ,ADVU-12-25-A-P-A 30 156505 ,ADVU-12-30-P-A 156591 ,ADVU-12-30-A-P-A 40 156506 ,ADVU-12-40-P-A 156592 ,ADVU-12-40-A-P-A 16 5 156507 ,ADVU-16-5-P-A 156593 ,ADVU-16-5-A-P-A 10 156508 ,ADVU-16-10-P-A 156594 ,ADVU-16-10-A-P-A 15 156509 ,ADVU-16-15-P-A 156595 ,ADVU-16-15-A-P-A 20 156510 ,ADVU-16-20-P-A 156596 ,ADVU-16-20-A-P-A 25 156511 ,ADVU-16-25-P-A 156597 ,xi lanh festo ADVU-16-25-A-P-A 30 156512 ,ADVU-16-30-P-A 156598 ,ADVU-16-30-A-P-A 40 156513 ,ADVU-16-40-P-A 156599 ,ADVU-16-40-A-P-A 20 5 156514 ,ADVU-20-5-P-A 156600 ,ADVU-20-5-A-P-A 10 156515 ,XI LANH KHÍ FESTO ADVU-20-10-P-A 156601 ,ADVU-20-10-A-P-A 15 156516 ,xi lanh festo ADVU-20-15-P-A 156602 ,ADVU-20-15-A-P-A 20 156517 ,xi lanh festo ADVU-20-20-P-A 156603 ,ADVU-20-20-A-P-A 25 156518 ,ADVU-20-25-P-A 156604 ,ADVU-20-25-A-P-A 30 156519 ,ADVU-20-30-P-A 156605 ,ADVU-20-30-A-P-A 40 156520 ,ADVU-20-40-P-A 156606 ,ADVU-20-40-A-P-A 50 156521 ,ADVU-20-50-P-A 156607 ,ADVU-20-50-A-P-A 25 5 156522 ,ADVU-25-5-P-A 156608 ,ADVU-25-5-A-P-A 10 156523 ,ADVU-25-10-P-A 156609 ,ADVU-25-10-A-P-A 15 156524 ,ADVU-25-15-P-A 156610 ,ADVU-25-15-A-P-A 20 156525 ,ADVU-25-20-P-A 156611 ,ADVU-25-20-A-P-A 25 156526 ,ADVU-25-25-P-A 156612 ,ADVU-25-25-A-P-A 30 156527 ,ADVU-25-30-P-A 156613 ,ADVU-25-30-A-P-A 40 156528 ,ADVU-25-40-P-A 156614 ,ADVU-25-40-A-P-A 50 156529 ,ADVU-25-50-P-A 156615 ,ADVU-25-50-A-P-A 32 5 156530 ,ADVU-32-5-P-A 156616 ,ADVU-32-5-A-P-A 10 156531 ,ADVU-32-10-P-A 156617 ,ADVU-32-10-A-P-A 15 156532 ,ADVU-32-15-P-A 156618 ,ADVU-32-15-A-P-A 20 156533 ,ADVU-32-20-P-A 156619 ,ADVU-32-20-A-P-A 25 156534 ,ADVU-32-25-P-A 156620 ,ADVU-32-25-A-P-A 30 156535 ,ADVU-32-30-P-A 156621 ,ADVU-32-30-A-P-A 40 156536 ,ADVU-32-40-P-A 156622 ,ADVU-32-40-A-P-A 50 156537 ,ADVU-32-50-P-A 156623 ,ADVU-32-50-A-P-A 60 156538 ,ADVU-32-60-P-A 156624 ,ADVU-32-60-A-P-A 80 156539 ,ADVU-32-80-P-A 156625 ,ADVU-32-80-A-P-A
5 156540 ,ADVU-40-5-P-A 156626 ,xi lanh festo  ADVU-40-5-A-P-A 10 156541 ,ADVU-40-10-P-A 156627 ,ADVU-40-10-A-P-A 15 156542 ,ADVU-40-15-P-A 156628 ,ADVU-40-15-A-P-A 20 156543 ,xi lanh festo ADVU-40-20-P-A 156629 ,ADVU-40-20-A-P-A 25 156544 ,ADVU-40-25-P-A 156630 ,ADVU-40-25-A-P-A 30 156545 ,ADVU-40-30-P-A 156631 ,ADVU-40-30-A-P-A 40 156546 ,ADVU-40-40-P-A 156632 ,ADVU-40-40-A-P-A 50 156547 ,ADVU-40-50-P-A 156633 ,ADVU-40-50-A-P-A 60 156548 ,xi lanh festo  ADVU-40-60-P-A 156634 ,ADVU-40-60-A-P-A 80 156549 ,ADVU-40-80-P-A 156635 ,ADVU-40-80-A-P-A 50 10 156550 ,ADVU-50-10-P-A 156636 ,ADVU-50-10-A-P-A 15 156551 ,ADVU-50-15-P-A 156637 ,ADVU-50-15-A-P-A 20 156552 ,ADVU-50-20-P-A 156638 ,ADVU-50-20-A-P-A 25 156553 ,ADVU-50-25-P-A 156639 ,ADVU-50-25-A-P-A 30 156554 ,ADVU-50-30-P-A 156640 ,ADVU-50-30-A-P-A 40 156555 ,ADVU-50-40-P-A 156641 ,ADVU-50-40-A-P-A 50 156556 ,ADVU-50-50-P-A 156642 ,ADVU-50-50-A-P-A 60 156557 ,ADVU-50-60-P-A 156643 ,ADVU-50-60-A-P-A 80 156558 ,ADVU-50-80-P-A 156644 ,ADVU-50-80-A-P-A 63 10 156559 ,ADVU-63-10-P-A 156645 ,ADVU-63-10-A-P-A 15 156560 ,ADVU-63-15-P-A 156646 ,ADVU-63-15-A-P-A 20 156561 ,ADVU-63-20-P-A 156647 ,ADVU-63-20-A-P-A 25 156562 ,ADVU-63-25-P-A 156648 ,ADVU-63-25-A-P-A 30 156563 ,ADVU-63-30-P-A 156649 ,ADVU-63-30-A-P-A 40 156564 ,ADVU-63-40-P-A 156650 ,ADVU-63-40-A-P-A 50 156565 ,ADVU-63-50-P-A 156651 ,ADVU-63-50-A-P-A 60 156566 ,ADVU-63-60-P-A 156652 ,ADVU-63-60-A-P-A 80 156567 ,ADVU-63-80-P-A 156653 ,ADVU-63-80-A-P-A 80 10 156568 ,ADVU-80-10-P-A 156654 ,ADVU-80-10-A-P-A 15 156569 ,ADVU-80-15-P-A 156655 ,ADVU-80-15-A-P-A 20 156570 ,ADVU-80-20-P-A 156656 ,ADVU-80-20-A-P-A 25 156571 ,ADVU-80-25-P-A 156657 ,ADVU-80-25-A-P-A 30 156572 ,ADVU-80-30-P-A 156658 ,ADVU-80-30-A-P-A 40 156573 ,ADVU-80-40-P-A 156659 ,ADVU-80-40-A-P-A 50 156574 ,ADVU-80-50-P-A 156660 ,ADVU-80-50-A-P-A 60 156575 ,ADVU-80-60-P-A 156661 ,ADVU-80-60-A-P-A 80 156576 ,ADVU-80-80-P-A 156662 ,ADVU-80-80-A-P-A 100 10 156577 ,ADVU-100-10-P-A 156663 ,ADVU-100-10-A-P-A 15 156578 ,ADVU-100-15-P-A 156664 ,ADVU-100-15-A-P-A 20 156579 ,ADVU-100-20-P-A 156665 ,ADVU-100-20-A-P-A 25 156580 ,ADVU-100-25-P-A 156666 ,ADVU-100-25-A-P-A 30 156581 ,ADVU-100-30-P-A 156667 ,ADVU-100-30-A-P-A 40 156582 ,ADVU-100-40-P-A 156668 ,ADVU-100-40-A-P-A 50 156583 ,ADVU-100-50-P-A 156669 ,ADVU-100-50-A-P-A 60 156584 ,ADVU-100-60-P-A 156670 ,ADVU-100-60-A-P-A 80 156585 ,ADVU-100-80-P-A 156671 ,ADVU-100-80-A-P-A
125 10 175750 ,ADVU-125-10-P-A 175762 ,ADVU-125-10-A-P-A 15 175751 ,ADVU-125-15-P-A 175763 ,ADVU-125-15-A-P-A 20 175752 ,ADVU-125-20-P-A 175764 ,xi lanh khí festo ADVU-125-20-A-P-A 25 175753 ,ADVU-125-25-P-A 175765 ,ADVU-125-25-A-P-A 30 175754 ,ADVU-125-30-P-A 175766 ,ADVU-125-30-A-P-A 40 175755 ,ADVU-125-40-P-A 175767 ,ADVU-125-40-A-P-A 50 175756 ,ADVU-125-50-P-A 175768 ,ADVU-125-50-A-P-A 60 175757 ,ADVU-125-60-P-A 175769 ,ADVU-125-60-A-P-A 80 175758 ,ADVU-125-80-P-A 175770 ,ADVU-125-80-A-P-A
e 12 1 … 200 156000 ,ADVU-12-…-P-A 156040 ,ADVU-12-…-A-P-A 16 1 … 200 156001 ,ADVU-16-…-P-A 156041 ,ADVU-16-…-A-P-A 20 1 … 200 156002 ,ADVU-20-…-P-A 156042 ,ADVU-20-…-A-P-A 25 1 … 200 156003 ,ADVU-25-…-P-A 156043 ,ADVU-25-…-A-P-A 32 1 … 300 156004 ,ADVU-32-…-P-A 156044 ,ADVU-32-…-A-P-A 40 1 … 300 156005 ,ADVU-40-…-P-A 156045 ,ADVU-40-…-A-P-A 50 1 … 300 156006 ,ADVU-50-…-P-A 156046 ,ADVU-50-…-A-P-A 63 1 … 300 156007 ,ADVU-63-…-P-A 156047 ,ADVU-63-…-A-P-A 80 1 … 400 156008 ,ADVU-80-…-P-A 156048 ,ADVU-80-…-A-P-A 100 1 … 400 156009 ,ADVU-100-…-P-A 156049 ,ADVU-100-…-A-P-A 125 1 … 400 175759 ,ADVU-125-…-P-A 175771 ,ADVU-125-…-A-P-A
156010 ,ADVU-12-…-P-A-S2 156050 ,ADVU-12-…-A-P-A-S2 16 1 … 200 156011 ,ADVU-16-…-P-A-S2 156051 ,ADVU-16-…-A-P-A-S2 20 1 … 200 156012 ,ADVU-20-…-P-A-S2 156052 ,ADVU-20-…-A-P-A-S2 25 1 … 200 156013 ,ADVU-25-…-P-A-S2 156053 ,ADVU-25-…-A-P-A-S2 32 1 … 300 156014 ,ADVU-32-…-P-A-S2 156054 ,ADVU-32-…-A-P-A-S2 40 1 … 300 156015 ,ADVU-40-…-P-A-S2 156055 ,ADVU-40-…-A-P-A-S2 50 1 … 300 156016 ,ADVU-50-…-P-A-S2 156056 ,ADVU-50-…-A-P-A-S2 63 1 … 300 156017 ,ADVU-63-…-P-A-S2 156057 ,ADVU-63-…-A-P-A-S2 80 1 … 400 156018 ,ADVU-80-…-P-A-S2 156058 ,ADVU-80-…-A-P-A-S2 100 1 … 400 156019 ,ADVU-100-…-P-A-S2 156059 ,ADVU-100-…-A-P-A-S2 125 1 … 400 175760 ,ADVU-125-…-P-A-S2 175772 ,ADVU-125-…-A-P-A-S2
156030 ,ADVU-12-…-P-A-S6 156090 ,ADVU-12-…-A-P-A-S6 16 1 … 200 156031 ,ADVU-16-…-P-A-S6 156091 ,ADVU-16-…-A-P-A-S6 20 1 … 200 156032 ,ADVU-20-…-P-A-S6 156092 ,ADVU-20-…-A-P-A-S6 25 1 … 200 156033 ,ADVU-25-…-P-A-S6 156093 ,ADVU-25-…-A-P-A-S6 32 1 … 300 156034 ,ADVU-32-…-P-A-S6 156094 ,ADVU-32-…-A-P-A-S6 40 1 … 300 156035 ,ADVU-40-…-P-A-S6 156095 ,ADVU-40-…-A-P-A-S6 50 1 … 300 156036 ,ADVU-50-…-P-A-S6 156096 ,ADVU-50-…-A-P-A-S6 63 1 … 300 156037 ,ADVU-63-…-P-A-S6 156097 ,ADVU-63-…-A-P-A-S6 80 1 … 400 156038 ,ADVU-80-…-P-A-S6 156098 ,ADVU-80-…-A-P-A-S6 100 1 … 400 156039 ,ADVU-100-…-P-A-S6 156099 ,ADVU-100-…-A-P-A-S6 125 1 … 400 175761 ,ADVU-125-…-P-A-S6 175773 ,ADVU-125-…-A-P-A-S6
156020 ,ADVU-12-…-P-A-S26 156080 ,ADVU-12-…-A-P-A-S26 16 1 … 200 156021 ,ADVU-16-…-P-A-S26 156081 ,ADVU-16-…-A-P-A-S26 20 1 … 200 156022 ,ADVU-20-…-P-A-S26 156082 ,ADVU-20-…-A-P-A-S26 25 1 … 200 156023 ,ADVU-25-…-P-A-S26 156083 ,ADVU-25-…-A-P-A-S26 32 1 … 300 156024 ,ADVU-32-…-P-A-S26 156084 ,ADVU-32-…-A-P-A-S26 40 1 … 300 156025 ,ADVU-40-…-P-A-S26 156085 ,ADVU-40-…-A-P-A-S26 50 1 … 300 156026 ,ADVU-50-…-P-A-S26 156086 ,ADVU-50-…-A-P-A-S26 63 1 … 300 156027 ,ADVU-63-…-P-A-S26 156087 ,ADVU-63-…-A-P-A-S26 80 1 … 400 156028 ,ADVU-80-…-P-A-S26 156088 ,ADVU-80-…-A-P-A-S26 100 1 … 400 156029 ,ADVU-100-…-P-A-S26 156089 ,ADVU-100-…-A-P-A-S26
xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-40-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-100-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-45-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-10-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-50-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-40-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-15-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-30-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-20-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-25-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-10-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-10-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-30-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-140-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-170-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-40-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-25-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-50-80-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-100-50-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-32-100-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-80-25-A-P-A,xi lanh khí nén FESTO ADVU-80-60-P-A,
xi lanh khí nén FESTO ADVU-63-40-A-P-A,
Liên hệ